cs

Lobivia arachnacantha - variety

Lobivia arachnacantha var. densiseta Rausch 

Lobivia arachnacantha v. densiseta RH1638 Vallegrande, 2150 m, Santa Cruz, Bolivia 

Lobivia arachnacantha v. densiseta WR186 Vallegrande, Santa Cruz, Bolivia, 2100 m 

Lobivia arachnacantha v. densiseta f. vallegrandensis WR184 Vallegrande, Santa Cruz, Bolivia, 2100 m


Lobivia arachnacantha var. mairanana n.n.

Lobivia arachnacantha v. mairanana KK491 Mairana, Bolivia, 1300 m

Lobivia arachnacantha v. mairanana původ Uhlig


Lobivia arachnacantha var. torrecillasensis (Card.) Backb. 

Lobivia arachnacantha v. torrecillasensis RH1651 Torrecillas, Santa Cruz, Bolivia 2651 m

Lobivia arachnacantha v. torrecillasensis WR273 Comarapa, Santa Cruz, Bolivia, 2200 m